Fiscaal recht

 • Onderhandelingen met de fiscus (bezwaar, ruling, ...)
 • Voeren van fiscale geschillen voor rechtbanken en hoven
 • (Strategisch) adviezen inzake personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, BTW, registratierechten, regionale en locale belastingen, nationaal en internationaal (ook vastgoed in Frankrijk)

Vennootschapsrecht

 • Opstellen en onderhandelen statuten, huishoudelijke reglementen en aandeelhoudersovereenkomsten
 • Oprichten van managementvennootschappen
 • Bijstand bij uittreding/uitsluiting van vennoten
 • (Strategische) onderhandelingen i.v.m. overname, fusie of splitsing

Vakgebieden

Handelsrecht

 • Opstellen van de meest uiteenlopende contacten (licentie, agentuur, ...)
 • Begeleiden en indienen gerechtelijke reorganisatie (WCO), onderhandelingen met schuldeisers (ook strategisch)
 • Voeren van geschillen voor rechtbanken en hoven

Financieel recht

 • Hypothecaire en andere uitwinningen

Sociaal recht

 • Regelen van ontslag en schijnzelfstandigheid
 • Regelen van dagelijkse arbeidsrechtelijke problemen
 • Voeren van geschillen inzake sociaal recht met inbegrip van arbeidsongevallen

Voorbeelden

 • Een klant kreeg de beruchte fiscale boete van 309 % opgelegd omdat hij het voordeel van het “gratis” gebruik van zijn rekening courant niet aangegeven had. Door onze bemiddeling werd de boete volledig kwijtgescholden en betaalde de klant gewoon de normale belasting op dat voordeel.
 • Drie consultants werken samen binnen een vennootschap. Na een aantal vergaderingen met ons kantoor erbij, konden wij een overeenkomst opstellen die aan al hun verzuchtingen voldeed.
 • Twee cliënten erfden enkele onroerende goederen van hun vader maar evenveel fiscale schulden. Door onze bemiddeling werden die sterk gereduceerd en werden de gerechtelijke procedures die al meer dan twintig jaar aansleepten beëindigd.
 • Een cliënte oefende samen met drie anderen een vrij beroep uit in twee vennootschappen. Zij wenste de samenwerking te beëindigen en wij zorgden dat zij een rechtmatige vergoeding voor haar aandelen kreeg.
 • Een cliënt had enkele jaren in het buitenland gewerkt maar die inkomsten niet aangegeven. Wij onderhandelden enkele maanden met de fiscus om die inkomsten te regulariseren en kwamen tot een akkoord zodat de gelden legaal werden.
 • Een cliënt importeerde uit een Zuid-Europees land. Wij stelden een distributieovereenkomst op. Een andere startte met een nieuw product in België dat hij in licentie mocht commercialiseren. Wij zorgden voor de contracten van sublicentie.