Buiten het eerste gratis advies via deze site (vraagbaak), per mail of telefonisch, rekenen wij een basistarief aan van 100,00 EUR, exclusief BTW, per netto aanrekenbaar uur. Wij geven een raming van de totale kosten. 

De erelonen kunnen aangepast worden tot een hoger tarief of een bepaald percentage van de inzet in functie van het resultaat van het advies of de procedure. Netto betekent zonder wachttijden op de rechtbank, zonder verplaatsingstijd en verminderd met vele kleine onderbrekingen eigen aan het beroep van advocaat. Aanrekenbaar (aan een bepaald dossier) staat in tegenstelling tot algemeen. De algemene uren slaan op studie en bijscholing, administratie, organisatie kantoor, korte en kosteloze (telefonische) adviezen en representatie.

Naast dit uurtarief  worden er nog wat administratiekosten (per fax, brief, ...) gerekend aan forfaitaire, gebruikelijke tarieven.

Dienstenwet: voor eventuele klachten kan u terecht bij de stafhouder van de Leuvense Orde van Advocaten cf. www.balieleuven.be, waar u ook de gegevens van onze (verzekering tegen) beroepsaansprakelijkheid vindt.

*

AVG-GDPR

 

Organisatie: Geerts & Vanderveeren FV, gevestigd te Frederik Lintsstraat,57, 3000 Leuven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:          
Geerts & Vanderveeren FV

Frederik Lintsstraat 57 3000 Leuven           

Tel: +32 16 23 46 78

www.solverius.be

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

de Geerts & Vanderveeren FV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Verantwoordelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming
:

Advocaat die u dossier behandelt, Koenraad Geerts of Philippe Vanderveeren

 

Persoonsgegevens die wij verwerken: Geerts & Vanderveeren FV verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen[1], doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

-          Voor- en achternaam

-          Geslacht

-          Geboortedatum

-          Geboorteplaats

-          Adresgegevens

-          Telefoonnummer

-          E-mailadres

-          IP-adres

-          Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

-          Locatiegegevens

-          Gegevens over uw activiteiten op onze website

-          Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

-          Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.[2]

 

De Geerts & Vanderveeren FV verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

-          strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen

-          gegevens van personen jonger dan 16 jaar

-          persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: de Geerts & Vanderveeren FV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 -          om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op de Geerts & Vanderveeren FV rust;

 -          ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;

 -          voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat (gebeurlijk) aan de Geerts & Vanderveeren FV is opgedragen;

 -          voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Geerts & Vanderveeren FV of van derden[3];

 -          de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;

 -          Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen

 -          Verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen

 -          U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 -          U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

 -          U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

 -          Om goederen en diensten bij u af te leveren;

 -          De Geerts & Vanderveeren FV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

 

Geautomatiseerde besluitvorming: de Geerts & Vanderveeren FV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Geerts & Vanderveeren FV) tussen zit.[4]

 

Geerts & Vanderveeren FV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Microsoft Office

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: de Geerts & Vanderveeren FV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 8 jaar om fiscale reden.

Delen van persoonsgegevens met derden: de Geerts & Vanderveeren FV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens (tenzij deze zelf AVG/GDPR compliant zijn).

De Geerts & Vanderveeren FV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: de Geerts & Vanderveeren FV gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Geerts & Vanderveeren FV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

De Geerts & Vanderveeren FV houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat de Geerts & Vanderveeren FV gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.[5]

De Geerts & Vanderveeren FV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

  +32 (0)2 274 48 00

  +32 (0)2 274 48 35

  commission(at)privacycommission.be

 

 

 [1] Zie hieromtrent: Artikel 488 Gerechtelijk Wetboek en verder, en met name artikel 495 Gerechtelijk Wetboek.

[2] Artikelen 8, 9 en 10 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepalen verschillende categorieën van bijzondere en/of gevoelige gegevens: Onder meer de verwerking van gegevens van minderjarigen, strafrechtelijke gegevens of de verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

[3] Conform het mandaat van de Geerts & Vanderveeren FV zijn dit in de eerste plaats de advocatuur en de rechtszoekende.

[4] Conform artikel 35 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gelden hiervoor aparte voorwaarden.

[5] U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Kosten