Het hof te Antwerpen oordeelde vervolgens op 2 juni 2015 dat bij gebreke aan wettelijke regeling de belastingplichtige voor een in Frankrijk gelegen tweede woning, mag uitgaan van de "valeur locative brute" zoals die in Frankrijk gekend is.

Nu heeft de fiscus een Circulaire uitgevaardigd (Circulaire AAFisc Nr. 22/2016 dd. 29 juni 2016) dat dergelijke benaderingswijze aanvaardt.De circulaire gaat zelfs concreet in op de Franse situatie. Zo moet de "valeur locative brute" worden bepaald door het bedrag onder "base" op het Franse "avis d'imposition taxe foncière" te vermenigvuldigen met twee. Vervolgens worden de in het buitenland verschuldigde belastingen afgetrokken. Volgens de fiscus gaat het dan enkel over de "taxe foncière" en niet over de "taxe d'habitation"! Wel mag er nog een kostenaftrek gebeuren van 40 % (voor gebouwde onroerende goederen).