Welkom bij Solverius, Geerts & Vanderveeren advocaten. Wij helpen ondernemers en vastgoedeigenaars op juridisch en fiscaal gebied.

Eerste gratis advies: ga naar Vraagbaak en stel uw vraag. Binnen de 24 uur krijgt u dan een eerste gratis advies.

Hieronder vindt u een selectie artikels over juridisch-fiscale ontwikkelingen.

 

Welcome to Solverius, Geerts & Vanderveeren Law Firm. We assist business people in legal and fiscal matters. 

First free advice: go to our question form and ask your question. Within 24 hours you will get a first free advice. 

Below you will find a selection of articles on legal and tax developments.

 


Vanaf aanslagjaar 2014 is de verplichting ingevoerd om juridische constructies te melden waarvan men oprichter of begunstigde is (art. 307, §1, lid 4 WIB 92, wet van 30.07.2013, B.S. van 01.08.2013). Het was bijgevolg te verwachten dat de federale regering vroeg of laat zou beslissen de inkomsten uit die structuren te belasten. 

Lees meer: Doorkijkbelasting voor private vermogensstructuren

Twee familieleden baatten in persoonlijke naam een verzekeringskantoor uit. Eén van de twee wilde er uit stappen en er werd een derde partij aangetrokken. Vervolgens werd beslist een bvba op te richten, waaraan de bestaande verzekeringsportefeuille verhuurd werd. De huuropbrengsten zijn immers enkel belastbaar als roerend inkomen cf. artikel 17, § 1, 3 °, WIB 1992 en de betaalde huur is een aftrekbare kost in hoofde van de vennootschap.

Lees meer: Kan cliënteel verhuurd worden?

Als er een wijziging gebeurt van de controle over een verlieslatende vennootschap vereist artikel 207, 3e lid van het WIB 92 dat die wijziging verantwoord wordt door rechtmatige financiële of economische behoeften. Anders kunnen de fiscale verliezen niet gerecupereerd worden. De rechtbank van Gent (25 januari 2011, 1119/0113) moest oordelen of zo’n behoeften aanwezig waren bij de controlewijziging van een “slapende” vennootschap.

Lees meer: Is de voortzetting van de activiteit vereist bij de wijziging van de controle over een...

De aanslag in de personenbelasting wordt gevestigd in de gemeente waar de belastingplichtige op 1 januari van het aanslagjaar zijn woonplaats of zetel van fortuin heeft gevestigd. Volstaat het dan, om aan de gemeentebelastingen te ontsnappen, om zich in te schrijven in het bevolking-register van Knokke, een gemeente die geen aanvullende gemeentebelastingen kent, op uw adres van uw tweede verblijf?

Lees meer: Verhuizen naar Knokke om geen gemeentebelastingen meer te moeten betalen? 

Een ruling is een voorafgaande beslissing van de fiscus die u meer zekerheid biedt dan discussies achteraf. Sinds 2007 is de mogelijkheid om een ruling aan te vragen uitgebreid tot alle fiscale materies, behoudens enkele uitzonderingen (over controles, specifieke procedures, ….). Sinds 2006 heeft de rulingdienst ook een eigen website www.ruling.be, met “standpunten” over veel voorkomende vragen en met al eerder genomen beslissingen. Toch leeft nog de idee dat een ruling bestemd is voor ingewikkelde “fiscale” constructies die men vooraf wil aftoetsen bij de fiscus. Niet dus, ook allerlei “gewone” fiscale vragen kunnen voorgelegd worden.

Lees meer: Ruling over kosten eigen aan de werkgever

De "fiscale regularisatie", ook fiscale amnestie bis genoemd, is sinds 27 december 2005 van kracht. Sindsdien kan u een aanvraag tot regularisatie van inkomsten waarop u "vergeten" bent belastingen te betalen, indienen. Voor spaargelden en dergelijke zal dan er meestal maar 15 % roerende voorheffing als regularisatieheffing betaald moeten worden. Tenminste als u de aangifte indiende voor 30 juni 2006. Nadien kwam daar 5 % bij tot 31 december 2006 en vanaf 1 januari 2007 zelfs 10 %, 25 % in totaal dus!

Lees meer: Is een Luxemburgse beleggingsverzekering een “veilig” alternatief voor de fiscale regularisatie?

Hebt u enkele jaren geleden een tweede verblijf gekocht in het buitenland en "vergat" u dat telkens op te geven in uw belastingaangifte? Dan kunt u die "vergetelheid" nu rechtzetten met de nieuwe fiscale amnestie, die deze keer “fiscale regularisatie” heet.

Lees meer: Fiscale amnestie voor uw tweede verblijf?

De economische crisis laat zich voelen. Schulden kunnen zich opstapelen en waarom zou men niet eerst zijn leveranciers betalen, eerder dan de fiscus?

Dat houdt echter een risico in van persoonlijke aansprakelijkheid zoals recent de zaakvoerder van een vennootschap mocht ondervinden die door de rechtbank van koophandel te Mechelen persoon-lijk veroordeeld werd tot betaling van achterstallige bedrijfsvoorheffingschulden (dd. 5 maart 2009, rolnr. 07/161).

Lees meer: Opgelet voor fiscale schulden!