Welkom bij Solverius, Geerts & Vanderveeren advocaten. Wij helpen ondernemers op juridisch en fiscaal gebied.

Eerste gratis advies: ga naar Vraagbaak en stel uw vraag. Binnen de 24 uur krijgt u dan een eerste gratis advies.

Hieronder vindt u een selectie artikels over juridisch-fiscale ontwikkelingen.

Ons kantoor is lid van Vanhaute tax lawyers network, member of ITSG- International Tax Specialist Group.

 

Welcome to Solverius, Geerts & Vanderveeren Law Firm. We assist business people in legal and fiscal matters. 

First free advice: go to our question form and ask your question. Within 24 hours you will get a first free advice. 

Below you will find a selection of articles on legal and tax developments.

Our firm is part of Vanhaute tax lawyers network, member of ITSG - International Tax Specialist Group.

 


Het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht stelde een ontwerp op van een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen. De Minister van Justitie presenteerde dit recent aan de betrokken Kamercommissie en verwacht wordt dat één en ander binnenkort resulteert in nieuwe wetteksten. Het voorstel houdt een ingrijpende modernisering van ons vennootschapsrecht in, waarvan de impact moeilijk overschat kan worden. Hierna worden de krachtlijnen ervan geschetst.

Read more: Vennootschapswetgeving wordt gemoderniseerd!

1. Why Belgium?

Belgium is at the very top in Europe when it comes to the best location for industry and logistics. Situated in the heart of Europe, is has an outstanding strategic location. The country is known for its modern, private-enterprise economy with a highly developed infrastructure, diversified industrial and commercial base and highly educated inhabitants.

Investing in Belgium is therefore without a doubt a solid choice. Furthermore, in October 2015, the Belgian Federal Government reached a new agreement on the so-called ‘tax shift’. The primary goal of the Belgian government with this tax shift is reducing taxes on labour to increase competitiveness and create more jobs. Moreover, specific SME measures are taken to give support to SME and entrepreneurs.

Read more: Starting a business in Belgium

More and more people own property in more than one country in the European Union. It is estimated that about ten percent of successions in Europe have an international or European dimension, with an estimated value of over more than EUR 120 billion a year.* Consequently, an increasing number of inheritance cases have the potential to raise cross-border issues. Since succession law varies considerably from one EU country to another, a major step to facilitate cross-border successions was taken with the adoption on 4 July 2012 of the European Succession Regulation (or “Brussels IV”).

Read more: European Succession Regulation

U heeft een buitenverblijf in Frankrijk. U wordt daarop belast in Frankrijk, maar u moet dat ook in België aangeven. Hoe geeft u dat in België correct aan en welke invloed heeft het op uw belastingen in België? Het Hof van beroep te Antwerpen verduidelijkt dat nu in het licht van de recente Europese rechtspraak

Read more: Hoe uw buitenverblijf in Frankrijk aangeven? Hof Antwerpen (2 juni 2015) preciseert

In lijn met de rechtspraak van het Hof van Cassatie bepaalt art. 331 van de Arbeidsrelatiewet van 27 december 2006 dat de partijen vrij de aard van hun arbeidsrelatie (zelfstandige samenwerking of relatie via een arbeidsovereenkomst) kiezen.

Read more: Het gevaar van schijnzelfstandigheid

Vanaf aanslagjaar 2014 is de verplichting ingevoerd om juridische constructies te melden waarvan men oprichter of begunstigde is (art. 307, §1, lid 4 WIB 92, wet van 30.07.2013, B.S. van 01.08.2013). Het was bijgevolg te verwachten dat de federale regering vroeg of laat zou beslissen de inkomsten uit die structuren te belasten. 

Read more: Doorkijkbelasting voor private vermogensstructuren

Twee familieleden baatten in persoonlijke naam een verzekeringskantoor uit. Eén van de twee wilde er uit stappen en er werd een derde partij aangetrokken. Vervolgens werd beslist een bvba op te richten, waaraan de bestaande verzekeringsportefeuille verhuurd werd. De huuropbrengsten zijn immers enkel belastbaar als roerend inkomen cf. artikel 17, § 1, 3 °, WIB 1992 en de betaalde huur is een aftrekbare kost in hoofde van de vennootschap.

Read more: Kan cliënteel verhuurd worden?